Poziomy kursów

a11

Beginner

a2

Pre-intermediate

B1

Intermediate

B2

Upper-intermediate

C1

Advanced

C2

Mastery

Beginner

Poziom A1

DLA KOGO JEST TEN KURS:

Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają naukę angielskiego od podstaw.

CEL KURSU:

Ten kurs jest przede wszystkim po to, abyś przełamał strach przed mówieniem, opanował podstawy angielskiego i zaczął mówić w języku angielskim oraz rozumiał podstawowe kwestie w tym języku, a wraz z zakończeniem kursu mógł porozumieć się w podstawowych kwestiach.

Już od pierwszych zajęć kładziemy nacisk na umiejętność mówienia oraz rozumienia. Zwracamy szczególną uwagę na wymowę – tak, aby od początku wyrobić dobre nawyki w czytaniu oraz wypowiadaniu angielskich słów. W czasie kursu przedstawimy podstawowe kwestie gramatyczne, które w sposób znaczący wpływają na poprawność oraz rozumienie w języku angielskim, pamiętając o głównym przesłaniu, iż najważniejsze jest porozumiewanie się. Wszelkie prace pisemne wykonywane są jako zadania domowe oraz sprawdzane przez lektora poza zajęciami.

Pre-intermediate

Poziom A2

DLA KOGO JEST TEN KURS:

Kurs języka angielskiego na poziomie A2 jest idealny dla osób pragnących kontynuować przygodę z językiem angielskim po ukończeniu poziomu A1 oraz dla tych którzy wracają do nauki po dłuższej przerwie.

CEL KURSU:

W czasie kursu koncentrujemy się na mówieniu, utrwalamy podstawy angielskiego nabyte na kursie A1, poszerzamy zakres słownictwa o nowe tematy, poznajemy oraz ćwiczymy bardziej zaawansowany struktury zdaniowe i gramatyczne, urozmaicamy nasze dotychczasowe wypowiedzi. Po zakończonym kursie będziesz potrafił: mówić i pisać o sprawach osobistych, opisać siebie, swoje otoczenie, wykształcenie, pracę, wyrazić pragnienia, emocje i zaangażowanie, rozmawiać na temat rodziny, mieszkania, oraz finansów osobistych, opowiedzieć o zdrowiu, chorobie oraz umówić się na wizytę do lekarza. Podczas zajęć pracujemy na różnorodnych materiałach np. prasa, audycje radiowe, filmy, reklamy.

Intermediate

Poziom B1

DLA KOGO JEST TEN KURS:

Kurs języka angielskiego na poziomie B1 przeznaczony jest dla osób, które posiadają już podstawy. Jest skierowany dla osób, które chcą być bardziej niezależne w komunikacji. Uczniowie na tym poziomie posługują się językiem angielskim w typowych i najczęściej spotykanych sytuacjach życiowych, ale w sposób bardziej zaawansowany i z większą poprawnością niż na poprzednim poziomie. Jest również kontynuacją poziomu A2.

CEL KURSU:

Na kursie bazujemy na wiedzy, która została zdobyta na poprzednich kursach języka angielskiego. Nadal na pierwszym miejscu stawiamy mówienie oraz konwersacje, ale również kładziemy większy nacisk na umiejętność pisania. Powtarzamy oraz rozszerzamy zagadnienia gramatyczne. Na tym etapie skupiamy się bardziej na poznaniu angielskiej kultury i społeczeństwa. Po zakończeniu tego kursu języka angielskiego jesteś w stanie wypowiedzieć się o przyszłości, teraźniejszości i przeszłości, a także o sytuacjach hipotetycznych, prawdopodobnych i niemożliwych. Na tym poziomie znacząco wzrasta zasób słownictwa, co ważne dotyczy ono prawie każdej sfery życia, a to pozwala na prowadzenie dyskusji na niemal każdy temat i wypowiadanie swoich poglądów w sposób jasny i precyzyjny (np.: formułowanie opinii i jej obrona).

Upper-intermediate

Poziom B2

DLA KOGO JEST TEN KURS:

Kurs języka angielskiego na poziomie B2 przeznaczony jest dla osób, które chcą opanować trudniejsze sytuacje językowe. Jest również kontynuacją kursu B1.

CEL KURSU:

Ten kurs jest przede wszystkim po to, abyś potrafił zrozumieć oraz konstruować złożone wypowiedzi. Po zakończeniu kursu będziesz potrafił: wyrażać się jasno oraz precyzyjnie w szerokim zakresie tematów, wyrazić swój punkt widzenia, prowadzić dyskusję, argumentować oraz udowadniać swoje zdanie. Bez problemu zrozumiesz wypowiedzi na różne tematy.

Advanced

Poziom C1

DLA KOGO JEST TEN KURS:

Kurs języka angielskiego na poziomie C1 przeznaczony jest dla osób, które dążą do biegłości językowej. Jest również kontynuacją kursu B2.

CEL KURSU:

Ten kurs służy temu abyś rozumiał szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenie ukryte, wyrazone pośrednio. Po realizacji tego kursu będziesz wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania. Będziesz swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych lub tez zawodowych. Będziesz potrafił sformułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne i pisemne.

Mastery

Poziom C2

DLA KOGO JEST TEN KURS:

Kurs języka angielskiego na poziomie C2 przeznaczony jest dla osób, które dążą do biegłości językowej. Jest również kontynuacją kursu C1.

CEL KURSU:

Po tym kursie z łatwością zrozumiesz praktycznie wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz. Będziesz potrafił streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Będziesz wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.